تا چه حد برنامه های سایت کاربردی می باشد؟
عالی :
21 نفر - 63.63%
خوب :
5 نفر - 15.15%
متوسط :
2 نفر - 6.060%
ضعیف :
5 نفر - 15.15%