تا چه حد برنامه های سایت کاربردی می باشد؟
عالی :
18 نفر - 64.28%
خوب :
4 نفر - 14.28%
متوسط :
2 نفر - 7.142%
ضعیف :
4 نفر - 14.28%