تا چه حد برنامه های سایت کاربردی می باشد؟
عالی :
29 نفر - 61.70%
خوب :
7 نفر - 14.89%
متوسط :
3 نفر - 6.382%
ضعیف :
8 نفر - 17.02%