تا چه حد برنامه های سایت کاربردی می باشد؟
عالی :
23 نفر - 62.16%
خوب :
7 نفر - 18.91%
متوسط :
2 نفر - 5.405%
ضعیف :
5 نفر - 13.51%