تا چه حد برنامه های سایت کاربردی می باشد؟
عالی :
27 نفر - 61.36%
خوب :
7 نفر - 15.90%
متوسط :
2 نفر - 4.545%
ضعیف :
8 نفر - 18.18%