تا چه حد برنامه های سایت کاربردی می باشد؟
عالی :
19 نفر - 65.51%
خوب :
4 نفر - 13.79%
متوسط :
2 نفر - 6.896%
ضعیف :
4 نفر - 13.79%