تا چه حد برنامه های سایت کاربردی می باشد؟
عالی :
17 نفر - 62.96%
خوب :
4 نفر - 14.81%
متوسط :
2 نفر - 7.407%
ضعیف :
4 نفر - 14.81%